Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s článkem 13 Nařízení EP a rady EU  č. 2016/679 (dále jen „Obecné nařízení“)

Základní škola Havlíčkův Brod Štáflova 2004 Vás jako subjekt osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů

 Správcem je Základní škola Havlíčkův Brod Štáflova 2004. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů a výkonem vašich práv se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. OBECNÉ INFORMACE
 2. a) právní důvody a účely zpracování

Základní škola shromažďuje osobní údaje různými způsoby elektronicky i v analogové podobě. Ke shromažďování Vašich osobních údajů dochází zejména při plnění povinností, uložených nám na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcích právních předpisů:

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti školy v oblasti poskytování základního vzdělávání (za účelem zápisu ke vzdělávání, rozhodnutí o přijetí, zajištění vzdělávání, vedení školní dokumentace – školní matriky, zajištění školního stravování a dalších souvisejících činností) a při plnění povinností školy jako příspěvkové organizace zřízené Městem Havlíčkův Brod (v oblasti hospodaření, vedení účetnictví, zveřejňování smluv apod).
 • Další údaje v souvislosti s výše uvedenými účely z důvodu veřejného zájmu pro zajištění bezpečnosti dětí a žáků v průběhu vzdělávání dle školského zákona (údaje o zdravotním stavu-alergie, pro případ možné komunikace v rámci řešení BOZP, údaj o zdravotní pojišťovně).
 • V případech, kdy jednání směřuje k uzavření smlouvy s organizací, je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy (darovací smlouvy, pronájmy a výpůjčky nebytových prostor);
 • Osobní údaje zpracováváme rovněž z důvodu oprávněného zájmu školy (využití kamerového systému ve škole z důvodu ochrany majetku školy a bezpečnosti žáků);
 • Pokud je zpracování osobních údajů prováděno mimo uvedené zákonné důvody, podléhá souhlasu (pouze v konkrétních případech a pro konkrétní účely – zveřejnění údajů o účasti v soutěžích a reprezentaci školy, pro možnost testování na OPL, apod.).

V průběhu školního roku je pořizována fotodokumentace, přičemž fotografie jsou užity výhradně k prezentaci a propagaci školy na webových stránkách školy www.zsstaflova.cz nebo ve výroční zprávě o činnosti školy.  Tyto fotografie neumožňují konkrétní identifikaci osob, nejsou využity k vytvoření žádné evidence a ve smyslu Obecného nařízení se nejedná o zpracování osobních údajů. Pořízení fotografií je možné se svolením konkrétní osoby dle ustanovení občanského zákoníku.

 1. b) kategorie a zdroje osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů je vymezen příslušným zvláštním právním předpisem, případně je stanoven v nezbytném rozsahu pro plnění našich smluvních povinností nebo pro splnění požadovaného účelu. Ke všem účelům jsou zpracovávány osobní údaje v nezbytném minimálním rozsahu.

Pokud Vaše osobní údaje nezískáme přímo od Vás, můžeme je získat z veřejných zdrojů nebo neveřejných registrů, do nichž máme přístup na základě příslušných zákonných oprávnění, popř. z jiných zdrojů v souvislosti s typem agendy.

 1. c) příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům školy, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích i o bezpečnostních opatřeních a výjimečně smluvním zpracovatelům, kteří garantují standardy ochrany dle Obecného nařízení.

předávání osobních údajů dochází pouze za účelem dodržení obecně závazných právních předpisů (výhradně se jedná o subjekty stanovené zvláštním právním předpisem). Osobní údaje proto poskytujeme pouze těm příjemcům, kterým jsme povinni je poskytovat na základě příslušných právních předpisů (podrobněji uvedeno u konkrétní agendy).

 

 1. d) doba zpracování a zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Data jsou uchovávána po nezbytně nutnou dobu danou spisovým a skartačním řádem  (za účelem plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě).

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny v souladu s vnitřní směrnicí organizace (zejména nastavením přístupových práv, elektronického zabezpečení a mlčenlivostí zaměstnanců). Povinnost chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení vyplývá pro pedagogické pracovníky ze školského zákona.

Při zveřejňování výsledků přijímacího řízení je používána tzv. pseudonymizace, kdy výsledky dětí nejsou zveřejňovány pod jménem, ale pod určitým číselným identifikátorem

 

 1. PODROBNÉ INFORMACE DLE JEDNOTLIVÝCH ÚČELŮ ZPRACOVÁNÍ

Podrobné a konkrétní informace ke zpracování osobních údajů dané článkem 13 a 14 Obecného nařízení v závislosti na konkrétní agendě jsou uvedeny:

 • U jednotlivých agend podle činnosti školy na zsstaflova.cz – nebo ZDE
 • Konkrétní informace Vám budou sděleny rovněž v průběhu jednání ve škole.

 

 1. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva, k jejichž uplatnění se lze na organizaci obracet emailem, písemně nebo datovou schránkou. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů.

 1. a) právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. S tím souvisí i právo získat kopii vašich osobních údajů.
 2. b) právo na opravu nepřesných osobních údajů znamená, že můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly neúplné nebo nepřesné.
 3. c) právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny, na základě právní povinnosti nebo pokud již neexistuje žádný důvod zpracování.
 4. d) právo na námitku proti zpracování nelze uplatnit u zpracování osobních údajů, které nám ukládá právní předpis, nebo jsou zpracovávány pro plnění smlouvy. Týká se zpracování osobních údajů při plnění úkolu ve veřejném zájmu, oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu.
 • Podrobné informace k uplatnění Vašich práv jsou uvedeny v Informaci k vyplnění žádosti o uplatnění práv subjektu údajů na zsstaflova.cz v sekci Ochrana osobních údajů, nebo ZDE.

 

 1. KONTAKTY

V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na adresu správce osobních údajů:

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004,

Štáflova 2004, 580 01 Havlíčkův Brod

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    Datová schránka: ranmmbc

Pověřenec pro ochranu osobních údajů        Ing. Ivana Zukalová

                                                                              Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod

                                                                              Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.        Datová schránka: 5uvbfub

Dozorový úřad:                                                   Úřad pro ochranu osobních údajů

                                                                              Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

                                                                              Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.        Datová schránka: qkbaa2n

 

V případě, pokud učiníte podání, Vás můžeme požádat o to, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jedná se o preventivní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.